Waarom huren bij Sekrepatu en wat zijn de voordelen.

Wie komen in aanmerking
De Stichting verhuurt haar woningen aan zowel ingezetenen (zij die geregistreerd zijn als inwoner van Suriname, ongeacht de nationaliteit) en niet ingezetenen, die niet of nog niet in staat zijn in de eigen huisvesting te voorzien. Ook zij die om andere redenen kiezen voor een huurwoning kunnen in aanmerking komen voor een huurwoning.
De huur is onbepaalde tijd, mits partijen zich aan de huurvoorwaarden houden.

De woning wordt nimmer uw eigendom. Er is geen mogelijkheid tot huurkoop.

Een belangrijk selectie criterium om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij de stichting is het bruto inkomen. De aspirant huurder dient een bruto inkomen te hebben dat minimaal drie keer de huur is van de toegewezen woning. Voorbeeld: indien de huur euro 150,-- per maand bedraagt, dient het (gezamenlijk) inkomen euro 450,-- per maand te bedragen. De kosten voor water en licht dient u zelf te betalen. Bij de toewijzing van een woning dient direct de eerste maand huur en een borgsom gelijk aan twee maanden huur te worden betaald.

Aspirant huurders die niet aan het inkomens criterium voldoen, kunnen een solide borg aanbrengen. De borg dient te weten dat hij rechtens aangesproken kan worden indien, onverhoopt, niet aan de verplichtingen door de huurder (huurachterstand, materiële schade etc.) wordt voldaan. Een huurder met borg dient een hogere borgsom te betalen (3 tot 6 keer de maandhuur).

De toewijzing
De toewijzing van een woning geschiedt op basis van datum van inschrijving en inschrijfnummer. Er wordt daarbij rekening gehouden met de gezinsgrootte. Grote gezinnen komen als eerste in aanmerking voor de grotere woningen. Er zijn 1, 2 en 3 slaapkamerwoningen. Hoewel u uw voorkeur kunt uitspreken voor een bepaalde wijk, wordt aan u altijd de eerstvolgende woning die vrij komt aangeboden.

De procedure

 • U meldt zich op het spreekuur ( elke werkdag van 08.00 uur – 12.00 uur ) en u ontvangt tegen betaling van SRD. 5,-- een inschrijfformulier.
 • Het inschrijfformulier dient u in te leveren met de volgende bijlagen:
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister
  • Inkomensbewijs ( 3 recente salaris-, uitkeringsspecificaties, etc )
  • Familieboekje, voor zover van toepassing
  • Kopie ID-kaart, paspoort of rijbewijs
 • U ontvangt een inschrijfbewijs en een nummer van inschrijving;
 • Ingezetenen betalen SRD. 20,-- administratiekosten per jaar, niet ingezetenen euro 25,--


Wat maakt het interessant om een woning van Sekrepatu te huren:

 • Voor elk complex wordt er een beheerder aangewezen;
 • De woningen worden regelmatig onderhouden op basis van een onderhoudsplan;
 • Het klein onderhoud is voor de huurder
 • De woonomgeving (straten en pleinen) wordt door Sekrepatu onderhouden;
 • Het complex is reeds vol gebouwd: geen open plekken;
 • Alle nutsvoorzieningen (water, elektra en telefoon) worden aangebracht, let wel:
 • De openstellingskosten en maandelijkse betaling van de nutsvoorzieningen per woning is een zaak tussen de bewoner en het nutsbedrijf;
 • Er is een gesloten riolering en het gebied is altijd opgehoogd;


Sekrepatu biedt u méér dan een dak boven het hoofd !!

Noot: indien u (nog) geen ingezetene bent kunt u zich vast inschrijven tegen betaling van
euro 25,-- per jaar. U krijgt direct een inschrijfnummer en u wordt op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. U verkort tegelijkertijd uw wachttijd voor het verkrijgen van een woning.

Download hier het inschrijfformulier...


Sekrepatu heeft op vier complexen huurwoningen. Het gaat om de complexen:

Sekrepatu Dyari aan de Laurastraat/omgeving Plein van 12 mei, opgeleverd 2007

 • 17 woningen en 2 kinderdagverblijven

 

Sekrepatu Kontren aan de Brasaring/Kwatta, opgeleverd 2010

 • 127 woningen

 

Sekrepatu Woonpark aan de Vruchtbomenstraat, opgeleverd 2010

 • 52 woningen, waaronder 9 zorgwoningen.

 

Sekrepatu Buiten op Tout Lui Faut,

 • 71 woningen
 • 33 verkooppercelen